The domain taku.net has an Open PageRank of 3.69/10

4/10